Personal Microplate Washer セッティング編

4:02

装置の組み立て方法とプレート洗浄方法

Personal Microplate Washer 関連動画