5. ELISA_二次反応

1:56

タカラバイオ製EIAキットの二次抗体反応操作手順

ELISA
5. ELISA_二次反応

タカラバイオ製EIAキットの二次抗体反応操作手順

ELISA 関連動画

関連動画