4. ELISA_プレート洗浄

1:46

タカラバイオ製EIAキットのプレート洗浄操作手順

ELISA
4. ELISA_プレート洗浄

タカラバイオ製EIAキットのプレート洗浄操作手順

ELISA 関連動画

関連動画